Acţiunea cheie KA2 – proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară (doar între școli)

Concurs de selecție a participanților – în atenția elevilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani

Colegiul Național ”Avram Iancu”, Ștei organizează concurs de selecție a participanților în activitatea transnaţională de predare/formare/învăţare în cadrul proiectului ”Stay in school, your job will be cool” implementat de către Colegiul Național ”Avram Iancu”, Ștei în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea cheie 2 - Parteneriate strategice.

 • Perioada de implementare a proiectului: 2016-2018
 • Locuri disponibile: 4 titulari + 2 rezerve
 • Perioada mobilităţii: 06-10 noiembrie 2017
 • Locul de desfăşurare a mobilităţii: Ostrava, Cehia

 Calendarul concursului de selecţie

05.10.2017 – 13.10.2017 Depunerea dosarelor de candidatură (elevi și profesori)
16.10.2017 Verificarea dosarelor de candidatură (existență documentelor solicitate la dosar)
17.10.2017 Validarea dosarelor
18.10.2017
Ora 14–18
Elevi
Desfășurarea interviului din 5 întrebări
Evaluare C.V.-ului
Evaluare Recomandare
19.10.2017
Ora 14–18
Elevi
Desfăşurarea concursului la Lb. Engleză (scris și oral)
Afișarea rezultatelor
20.10.2017
Ora 9–12
Ora 14–15
Elevi
Primirea contestaţiilor
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

Detalii despre concurs

a)
 Criterii de eligibilitate folosite la înscrierea elevilor

Dosarul de selecție va fi înregistrat de către secretara școlii doar dacă candidatul întrunește condițiile de eligibilitate:

 1. Să fie elev cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani
 2. Nu au beneficiat de o altă mobilitate în cadrul acestui proiect
 3. Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit
 4. Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor
 5. Media la purtare 10
 6. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. diriginte
 7. Performanţe şcolare obţinute (diplome la olimpiade, concursuri cuprinse în CV)
 8. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie

b)
 Criterii de selecţie a candidaţilor

 • Recomandarea
 • Competenţe de limba engleză, minim nivel A2 – test și probă orală
 • Interviul
 • Performanţe şcolare obţinute rezultate din analizarea CV-ului

Notă: În caz de egalitate de punctaj în urma susținerii probelor, criteriul de departajare este ca elevul să facă parte dintr-un grup dezavantajat (acte doveditoare).

c)
 Conţinutul dosarului de candidatură – elevi

Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde:

 1. Cerere de participare tip adresată Comisiei de selecție – semnată și datată de participant (Anexa 1)
 2. CV – model european, în limba română (Anexa 2) (link aici)
 3. Acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților (Anexa 3)
 4. Copie după CI/BI
 5. Recomandare dată de dirigintele elevului – aceasta trebuie să cuprindă: situația la învățătură (media la purtare, media generală și media la Lb. engleză în anul școlar 2016-2017), situația disciplinară, motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate
 6. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate
 7. Angajament scris – acord privind utilizarea datelor personale (Anexa 4)
 8. Declaraţie privind excluderea finanţării multiple (Anexa 5)
 9. Declarație părinte – rambursare cheltuieli (Anexa 6)

Anexele 1, 3, 4, 5, 6 se ridică de la secretariatul școlii

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. Concursul de selecţie se va organiza asigurând respectarea principiilor de transparenţă şi accesibilitate a tuturor părţilor, membrii comisiei fiind stabiliţi astfel încât se va evita conflictul de interese prin care participanţii ar putea fi selectaţi având în vedere şi alte criterii decât cele prevăzute (grade de rudenie, influenţe politice, statut social, religie, influenţă emoţională etc.)

d)
 Probele de selecţie

Informaţii privind probele de selecţie – elevi

Etapa 1 – verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie
Etapa 2 – organizarea probelor de selecţie

Probele de selecţie

 1. Probă la limba engleză - test scris de 60 de minute urmat de probă orală (conversație).
 2. Interviu - 5 întrebări care vizează puterea de concentrare şi de exprimare, capacitatea de relaţionare.

Proba de testare a cunoştinţelor de limba engleză

Vor fi testate cunoștinţele de limbă engleză pe baza unui test grilă și a unui examen oral. Se va avea în vedere ca nivelul de cunoştințe al elevilor sa fie minim A2 conform cadrului european.

Interviu

Se va avea in vedere: autoprezentarea elevului, motivaţia elevului de a participa la mobilitate, aşteptările pe care acesta le are de la proiect, planurile de viitor pe care elevul le are sub aspectul pregătirii profesionale.

 Bibliografie

 1. Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Editura Cambridge (for elementary learners)
 2. www.esl-lounge.com – vocabulary and grammar exercises

Procedura de selecţie a participanţilor la mobilitate în cadrul proiectului „Stay in school, your job will be cool”

 • Referinţe:

  • Ghidul Programului Erasmus+
  • Apelul național la propuneri de proiecte 2016, elaborat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
  • Contractul de finanțare cu nr. 022574 încheiat între Colegiul Naţional ”Avram Iancu” Ştei şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale privind finanțarea proiectului numărul -1-SK01-KA219-022574_2 cu titlul ”Stay in school, your job will be cool” din cadrul Programului Erasmus+

  1.
   Scopul procedurii

  1. În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “Stay in school, your job will be cool” cu numărul de referinţă 2016-1-SK01-KA219-022574_2, în cadrul programului ERASMUS+, actiunea KA2, parteneriate strategice între şcoli, în baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale). Colegiul Național ”Avram Iancu” trebuie să realizeze 2 reuniuni de proiect transnaţionale pentru cadre didactice (câte 2 cadre didactice participante pentru fiecare reuniune) şi 3 activităţi transnaţionale de predare/formare/învăţare (câte 4 elevi, însoţiţi de 2 cadre didactice pentru fiecare reuniune) pe întreaga instituție.
  2. Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic şi elevilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani de la Colegiul Național “Avram Iancu”, care doresc să participe la mobilitățile din cadrul proiectului, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.
  3. Prin respectarea procedurii de selecţie şi conţinutului proiectului, vor fi selectaţi 4 elevi/activitate transnaţională de predare/ formare/învăţare și 2 profesori/activitate transnaţională de predare/formare/învăţare din unitatea şcolară în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Ceilalţi 8 elevi și 4 cadre didactice vor fi selectaţi tot în urma unui concurs de selecție.
  4. Prezenta procedură se aplică pe fiecare activitate transnaţională de predare/formare/învăţare în parte.

  2.
   Descrierea procedurii

  Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile:

  • Contractului de finanţare 2016-1-SK01-KA219-022574_2, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi în calitate de beneficiar și partener al proiectului;
  • Anexa I, cu privire la descrierea proiectului – Aplicaţia depusă pentru finanţare;
  • Anexa III – Reguli financiare şi contractuale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei Colegiul Național ”Avram Iancu” Ștei în calitate de beneficiar şi partener al proiectului.

  1. Directorul școlii numește prin decizie internă echipa de selecție formată din responsabilul de selecție, profesor de engleză și consilier școlar.
  2. Echipa de selecție se va ocupa de realizarea subiectelor și a baremelor de corectare pentru probele de concurs.
  3. Responsabilul cu selecția va distribui sarcinile fiecărui membru din echipa de selecție, va verifica în prima etapă dacă candidații îndeplinesc criteriile de eligibilitate, va realiza planificarea elevilor la probele de concurs, va întocmi toată documentația necesară probelor.
  4. Echipa de selecție va realiza evaluarea candidaților, conform planificărilor întocmite de responsabilul de proiect.
  5. În urma selecției, fiecare profesor responsabil va întocmi borderourile de notare care vor fi predate responsabilului de proiect.
  6. Responsabilul cu selecția va întocmi catalogul final și procesul verbal al selecției. Nota finală se va obține din media aritmetica a celor 4 probe.
  7. Directorul școlii va emite decizia de aprobare a listei participanților.
  8. Responsabilul cu selecția va afișa la avizierul școlii lista cu participanții la proiect și cu rezervele.
  9. Responsabilul cu selecția va întocmi dosarul selecției care conține:
   • dosarele de înscriere ale elevilor
   • subiecte, bareme de notare, lucrări, fișe de evaluare a dosarului, fișe de evaluare a interviului
   • decizia de numire a echipei de proiect
   • anunțurile cu privire la selecție
   • decizia de stabilire a participanților la proiect

  3.a.
   Criterii de selecţie a cadrelor didactice

  • Competenţe de limba engleză, minim nivel A2 → 15 p.
  • Implicarea în activitățile din cadrul altor proiecte → 15 p.
  • Implicarea anterioară în viaţa şcolii (activităţi extraşcolare), activitatea de promovare a școlii → 10 p.
  • Disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului → 20 p.
  • Interesul acordat formării şi dezvoltării profesionale → 20 p.
  • Modul în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/predare/formare → 20 p.

  3.b.
   Criterii de selecţie a elevilor

  • Recomandarea
  • Competenţe de limba engleză, minim nivel A2 – test și probă orală
  • Interviul
  • Performanţe şcolare obţinute rezultate din analizarea CV-ului

  4.
   Criterii de eligibilitate folosite la înscrierea elevilor

  Dosarul de selecție va fi înregistrat de către secretara școlii doar dacă candidatul întrunește condițiile de eligibilitate:

  1. Să fie elev cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani
  2. Nu au beneficiat de o altă mobilitate în cadrul acestui proiect
  3. Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit
  4. Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor
  5. Media la purtare 10
  6. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. diriginte
  7. Performanţe şcolare obţinute (diplome la olimpiade, concursuri cuprinse în CV)
  8. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie

  5.a.
   Conţinutul dosarului de candidatură – cadre didactice

  Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde:

  1. cerere adresată Comisiei de selecție – semnată și datată de participant (Anexa 1)
  2. un CV care să cuprindă și documente justificative privind: implicarea în activitățile din cadrul altor proiecte, finalizarea unor cursuri, competenţe de limba engleză, minim nivel B2, implicarea anterioară în viaţa şcolii (activităţi extraşcolare), activitatea de promovare a școlii (link aici)
  3. document justificativ (raport) care va conține: datele de identificare (nume, prenume, funcţia, vechimea, încadrarea – profesor/profesor pentru învățământul primar/institutor/învățător), disponibilitatea de a participa la activităţile de mobilitate ale proiectului, modul în care proiectul răspunde nevoii de dezvoltare profesională și personală a candidatului, modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/predare/formare.

  Precizări suplimentare:

  1. Selecția profesorului însoțitor se realizează exclusiv prin concurs de dosare
  2. În cazul în care lipsește act doveditor privind nivelul competențelor lingvistice în limba engleză, profesorul va susține un test evaluat cu admis sau respins

  5.b.
   Conţinutul dosarului de candidatură – elevi

  Candidaţii vor depune la secretariatul școlii un dosar care cuprinde:

  1. Cerere de participare tip adresată Comisiei de selecție – semnată și datată de participant (Anexa 2)
  2. CV – model european, în limba română (Anexa 3) (link aici)
  3. Acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților (Anexa 4)
  4. Copie după CI/BI
  5. Recomandare dată de dirigintele elevului – aceasta trebuie să cuprindă: situația la învățătură (media la purtare, media generală și media la Lb. engleză în anul școlar 2016-2017), situația disciplinară, motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate
  6. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate
  7. Angajament scris – acord privind utilizarea datelor personale (Anexa 5)
  8. Declaraţie privind excluderea finanţării multiple (Anexa 6)
  9. Declarație părinte – rambursare cheltuieli (Anexa 7)

  Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

  6.
   Informaţii privind probele de selecţie

  Etapa 1 – verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie
  Etapa 2 – organizarea probelor de selecţie

  Probele de selecţie

  1. Probă la limba engleză - test scris de 60 de minute urmat de probă orală (conversație).
  2. Interviu - 5 întrebări care vizează puterea de concentrare şi de exprimare, capacitatea de relaţionare.

  Proba de testare a cunoştinţelor de limba engleză

  Vor fi testate cunoștinţele de limbă engleză pe baza unui test grilă și a unui examen oral. Se va avea în vedere ca nivelul de cunoştințe al elevilor sa fie minim A2 conform cadrului european.

  Interviu

  Se va avea in vedere: autoprezentarea elevului, motivaţia elevului de a participa la mobilitate, aşteptările pe care acesta le are de la proiect, planurile de viitor pe care elevul le are sub aspectul pregătirii profesionale.

  7.a.
   Etapele selecţiei

  • Publicarea/anunţul selecţiei
  • Înscrierea candidaţilor
  • Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse
  • Desfăşurarea concursului de selecţie
  • Afişarea rezultatelor
  • Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii
  • Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi

  7.b.
   Calendarul concursului de selecţie

  05.10.2017 – 13.10.2017 Depunerea dosarelor de candidatură (elevi și profesori)
  16.10.2017 Verificarea dosarelor de candidatură (existență documentelor solicitate la dosar)
  17.10.2017 Validarea dosarelor
  18.10.2017
  Ora 14–16
  Cadre didactice
  Evaluarea dosarelor candidaților:
  CV-ul → 40 p.
  Raport → 60 p.
  Test de limba engleză
  Publicarea rezultatelor
  19.10.2017
  Ora 9–12
  Ora 14–15
  Ora 16
  Cadre didactice
  Depunere contestații
  Soluționare contestații
  Publicare rezultate finale
  18.10.2017
  Ora 14–18
  Elevi
  Desfășurarea interviului din 5 întrebări
  Evaluare C.V.-ului
  Evaluare Recomandare
  19.10.2017
  Ora 14–18
  Elevi
  Desfăşurarea concursului la Lb. Engleză (scris și oral)
  Afișarea rezultatelor
  20.10.2017
  Ora 9–12
  Ora 14–15
  Elevi
  Primirea contestaţiilor
  Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

  7.c.
   Criteriile specifice de selecție şi indicatori de evaluare - elevi

  Criteriul Indicatori de evaluare Punctaj
  Competenţe lingvistice Proba scrisă și orală – Limba engleză 40
  Performante şcolare obţinute de candidat (rezultate şcolare, participări la olimpiade şi concursuri şcolare) Evaluare CV-ului şi a documentelor anexate 20
  Competenţe lingvistice Interviu, evaluare Recomandare dată de profesorul diriginte 30
  10
  Punctaj total 100

  7.d.
   Bibliografie

  1. Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Editura Cambridge (for elementary learners)
  2. www.esl-lounge.com – vocabulary and grammar exercises

  8.
   Contestaţii

  Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse/transmise în data de 19.10.2017 pentru cadre didactice între orele 9 – 12 și în data de 20.10.2017 între orele 9 – 12 pentru elevi la secretariatul şcolii. Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiei este definitivă.

  9.
   Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului)

  1. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate
  2. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de gestiune a proiectului
  3. implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu planului de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului

  Mențiuni suplimentare:

  • Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.)
  • În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus+, acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate
  • Pentru selecția cadrelor didactice/a elevilor a fost numită Comisia de selecție a participanților în cadrul proiectului 2016-1-SK01-KA219-022574_2, prin decizia internă numărul 525/01.09.2016
  • Anunțul se va publica și pe site-ul școlii: www.cnavramiancu.ro

  Comisia de selecție a participanților:

  • Responsabil selecție: prof. Bara Adela
  • Prof. Lb. engleză: Fărcuț Andreea, Gabor Adriana
  • Consilier școlar: Cozi Gillya Denisia